• PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19

     

    Postanowienia ogólne:

    1. Bibliotekarz powinien przebywać w bibliotece szkolnej w rękawiczkach. Nie ma obowiązku zakładania maseczki jako osłony nosa i ust, jednak może nakładać maseczkę lub przyłbicę podczas wykonywania obowiązków.
    2. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2  metry, minimum 1,5 m). Zaleca się, aby użytkownicy nie przekraczali wyznaczonych linii (oznakowanie na podłodze), jeśli takie są wyznaczone.
    3. Zapewnia się w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia (co godzinę).
    4. Należy regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowe, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
    5. W widocznym miejscu, np. przed wejściem, umieszczona zostaje informacja o maksymalnej liczbie odwiedzających (1 osoba), mogących jednocześnie przebywać w bibliotece szkolnej. Ograniczenie liczby użytkowników wynosi do 1 osoby, w celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.
    6. Bibliotekarz wykonuje część obowiązków w formie pracy zdalnej.
    7. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.

     

     

    REALIZACJA PRZYJMOWANIA I ZWROTÓW MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH PRZEZ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

     

    Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach:

    • na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) wirus jest aktywny do 72 godzin (trzy doby);
    • tektura i papier – wirus jest aktywny do 24  godzin (jedna doba).
    1. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma.
    2. Ograniczony zostaje dostęp do czytelni oraz do księgozbioru i czasopism.
    3. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
    4. Przyjęte książki powinny zostać odłożone do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki w  magazynie, w innym pomieszczeniu bądź regale. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny – do 4 dni. Po tym okresie włączyć do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki.
    5. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV.
    6. Obsługa czytelnika powinna być ograniczona do minimum, tj. do wydania wcześniej zamówionych książek. Zgodnie z obowiązującymi zasadami należy zachowywać dystans społeczny – nie należy tworzyć skupisk, tym bardziej w pomieszczeniach zamkniętych.
    7. Przynoszone przez czytelników książki będą odkładane na stół, specjalnie do tego przygotowany, z którego bibliotekarz będzie je sam odbierał. Należy pamiętać o dezynfekcji blatu po każdym czytelniku.
    8. Zwracane książki można umieszczać w tym samym pomieszczeniu, w którym znajdują się książki do wypożyczenia, w sytuacji, gdy nie ma innej możliwości. Należy pamiętać, by odizolować i ograniczyć dostęp do tego miejsca tylko dla uprawnionych osób – pracowników biblioteki – oraz odpowiednio oznaczyć to miejsce. Zwracane egzemplarze mogą być również przechowywane w  pudłach i torbach – można je ustawiać na podłodze.
    9. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi się samodzielnie.
    10. Jeżeli okładka foliowa na książce jest przybrudzona w znacznym stopniu, mogącym przenieść przybrudzenia na inne egzemplarze, wskazane jest wcześniejsze usunięcie takiej okładki. Po zakończeniu kwarantanny książkę można ponownie obłożyć okładką foliową – czynność ta nie jest rekomendowana przed odłożeniem książki na kwarantannę, gdyż należy ograniczyć do minimum kontakt pracowników biblioteki ze zwracanym egzemplarzem.

     

    ORGANIZACJA PRACY SZKOLNEJ BIBLIOTEKI

    1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.
    2. Zwrot podręczników do biblioteki szkolnej odbywać się będzie w ostatnich dwóch tygodniach nauki (uczniowie mogą korzystać z e-podręczników).
    3. Wychowawca powiadamia uczniów/rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o  terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach ich odkupienia w przypadku zagubienia lub zniszczenia.
    4. Przypomnienie uczniom i rodzicom zasad zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z zapisami regulaminów (zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek, usuniecie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki - wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia).
    5. Za książki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zakupy nowej pozycji wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza w ustalonym terminie.
    6. Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone przez dyrektora, wychowawcę i nauczyciela bibliotekarza określone dni (w celu uniknięcia grupowania się osób).
    7. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek/podręczników powinien być w maseczce oraz rękawiczkach.
    8. Książki będą zwracane i wydawane w wyznaczonym pomieszczeniu w szkole (biblioteka szkolna), aby umożliwić bezpieczne wejście osobom wypożyczającym książki.
    9. Nauczyciel bibliotekarz wyznacza miejsce składowania oddawanych książek (pomieszczenie, skrzynia, pudła, wyznaczone regały, itp.). Składowane książki muszą być oznaczone datą, w której zostały przyjęte, aby określić daty zgodnie
     z zalecanym terminem przechowywania zbiorów w kwarantannie, a następnie ich udostępniania.
    10. Osoby dokonujące zwrotu podręczników oraz książek muszą być poinformowane o określonym sposobie przekazania podręczników szkolnych:
    • podręczniki (cały komplet) muszą być zapakowane w reklamówkach;
    • reklamówkę  należy opisać na naklejonej kartce na zewnątrz w następujący sposób:

    - imię, nazwisko ucznia, klasa,

    - data zwrotu,

    - ponumerowany spis oddawanych podręczników/książek.

    Książki przynoszone są do szkoły, a zwrot potwierdzony jest podpisem (własnym długopisem) na liście udostępnionej przez nauczyciela – bibliotekarza.

    Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do odkupienia nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.

     

    ***

    REGULAMIN BIBLIOTEKI

     

    SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
    I GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1

    W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

     

     

    Postanowienia ogólne:

     

    Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną. Użytkownikami biblioteki szkolnej są uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz pracownicy szkoły. Mają oni prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych, zgodnie z organizacją roku szkolnego.

     

    Zadania biblioteki szkolnej:

     

    - gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie dokumentów pracy szkoły oraz zbiorów, które są zgodne z poziomem i profilem szkoły i realizowanymi w niej programami nauczania,

    - prowadzenie dokumentacji bibliotecznej,

    - organizowanie warsztatu informacyjnego: katalogi, kartoteki, księgozbiór podręczny,

    - uczestniczenie w realizacji działań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, współpraca
    w zakresie ich realizacji z nauczycielami i wychowawcami,

    - kształtowanie umiejętności korzystania ze zbiorów i warsztatu informacyjnego biblioteki, świadomego wyszukiwania, selekcjonowania oraz wykorzystywania informacji,

    - przygotowanie użytkowników do samokształcenia i edukacji ustawicznej,

    - promowanie czytelnictwa, kształtowanie kultury czytelniczej poprzez różnorodne formy upowszechniania czytelnictwa, np.: konkursy, spotkania

    z autorami, wystawy,

    - współpraca z innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami wspomagającymi edukację,

    - promowanie działalności biblioteki w środowisku szkolnym,

    - kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły.

     

     

    REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI

     

    1.     Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, rodzice i inni pracownicy szkoły w czasie określonym harmonogramem pracy biblioteki.

    2.     Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można wypożyczając je do domu, czytając lub przeglądając na miejscu bądź wypożyczając do wykorzystania w czasie zajęć lekcyjnych.

    3.     Czytelnik może wypożyczyć książki wyłącznie na swoje nazwisko, jednorazowo do trzech woluminów na okres jednego miesiąca.

    4.     Uczniowie przygotowujący się do konkursów i olimpiad mają prawo do wypożyczenia większej ilości książek na dłuższy okres.

    5.    Czytelnik może prosić o przedłużenie terminu zwrotu wypożyczonej książki. Warunkiem uzyskania prolongaty jest brak zamówienia na daną pozycję.

    6.    W przypadku zapotrzebowania na daną pozycję nauczyciel bibliotekarz ma prawo wystąpić o jej oddanie przed upływem terminu zwrotu.

    7.     Książki naukowe i popularnonaukowe wypożycza się na okres nie dłuższy niż jeden tydzień.

    8.     Przeczytane książki powinny być jak najszybciej zwrócone, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.

    9.     Z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu – w czytelni (zasady korzystania z czytelni regulują odrębne przepisy).

    10.    W bibliotece obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków.

    11.    Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan
     i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

    12.     Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę bądź inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej (zniszczonej).

    13.     Wszystkie wypożyczone książki i materiały biblioteczne muszą być zwrócone do biblioteki najpóźniej na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.

    14.     W przypadku zmiany miejsca pracy lub szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

    15.     Każdy czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem biblioteki i do jego przestrzegania.

     

    REGULAMIN KORZYSTANIA Z CZYTELNI

     

    1.     Czytelnia jest miejscem cichej pracy i samokształcenia.

    2.     Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki.

    3.     W czytelni można korzystać ze zbiorów wypożyczalni, czasopism
    i księgozbioru podręcznego.

    4.     Nauczyciel bibliotekarz wpisuje do zeszytu odwiedzin czytelni imię, nazwisko, klasę oraz materiały, z których korzysta odwiedzający.

    5.     Książek, czasopism oraz płyt CD i DVD nie można wynosić
    z czytelni.

    6.     Z księgozbioru podręcznego użytkownicy korzystają na miejscu, jednak w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może udzielić zgody na wypożyczenie do domu na krótki termin.

    7.     Prowadzenie przez nauczycieli zajęć dydaktycznych w czytelni powinno być uzgodnione z nauczycielem bibliotekarzem.

    8.     Wszyscy czytelnicy zobowiązani są do kulturalnego zachowania
     i poszanowania wyposażenia czytelni. W przypadku zauważenia uszkodzenia książki, czasopisma bądź jakichś braków należy to zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

    9.     W czytelni obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków.

    10.   Nieprzestrzeganie regulaminu lub nieodpowiednie zachowanie może pozbawić czytelnika prawa do korzystania z czytelni.

     

     

    Zadania Szkolnego Centrum Multimedialnego
    i Informacyjnego:

     

    Szkolne Centrum Multimedialne i Informacyjne wspiera realizację zadań szkoły poprzez:

    - przygotowywanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym,

    - umożliwienie swobodnego oraz powszechnego dostępu do informacji,

    - stwarzanie warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,
    z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijania własnych zainteresowań,

    - gromadzenie źródeł informacji potrzebnych w procesie edukacji,

    - udostępnianie dokumentów drukowanych, zapisanych na nośnikach elektronicznych i oferowanych w sieci Internet,

    - wspomaganie realizacji celów dydaktyczno-wychowawczych,

    - stwarzanie możliwości prowadzenia zajęć oraz pracy indywidualnej z wykorzystaniem edukacyjnych portali internetowych i multimedialnych programów edukacyjnych,

    - przygotowywanie uczniów do samokształcenia.

     

    REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH SZKOLNEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO I INFORMACYJNEGO

     

    1.     Użytkownicy SCMI posiadają dostęp do sprzętu komputerowego
    w ilości czterech stanowisk komputerowych podłączonych do sieci Internet oraz drukarki.

    2.    Ze sprzętu komputerowego mogą korzystać uczniowie, nauczyciele
     i inni pracownicy SP 1 za zgodą nauczyciela bibliotekarza.

    3.     Centrum jest czynne w godzinach pracy biblioteki. Uczniowie mogą korzystać z SCMI poza godzinami swoich zajęć lekcyjnych.

    4.     Przed rozpoczęciem pracy przy komputerze w zeszycie odwiedzin umieszcza się imię, nazwisko, klasę użytkownika, numer komputera, godziny pracy oraz poszukiwane informacje.

    5.     Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie dwie osoby.

    6.     W przypadku dużej liczby chętnych czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi maksymalnie 30 minut.

    7.     Nauczyciel bibliotekarz może udzielić pomocy przy obsłudze komputera i wyszukiwaniu informacji w Internecie.

    8.     Internet służy do celów edukacyjnych (np. pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych).

    9.     Użytkownicy mogą korzystać z własnych nośników pamięci.

    10.   Możliwe jest wydrukowanie niewielkiej ilości stron materiałów.

    11.   Zabrania się: dokonywania zmian w systemie komputerowym, kasowania programów zainstalowanych przez administratora sieci, instalowania własnego oprogramowania, korzystania ze stron internetowych zawierających treści niezgodne z przyjętymi normami społecznymi, wykorzystywania komputerów do gier, zapisywania dokumentów na dysku twardym, spożywania posiłków.

    12.   O wszelkich zakłóceniach pracy komputerów należy powiadomić nauczyciela bibliotekarza.

    13.   Za mechaniczne uszkodzenie sprzętu komputerowego
    i oprogramowania odpowiada użytkownik.

    14.   Za łamanie powyższego regulaminu użytkownik może zostać pozbawiony prawa korzystania z SCMI na określony czas. Wymiar czasu określa nauczyciel bibliotekarz.