• Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej

    Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej.

    ·         Data publikacji strony internetowej: 2003-02-03

    ·         Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

    Treści niedostępne

    • Treść graficzna, Materiały audio oraz wideo, Informacje i relacje pomiędzy obiektami, Język strony,

    Wyłączenia

    • Deskrypcja materiałów wideo z relacji na żywo

    Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

    • Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-31
    • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-03-31

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Łukasz Kuczyński
    • E-mail: kuczyniak@gmail.com
    • Telefon: 29 745 38 41

    Każdy ma prawo:

    • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

    Żądanie musi zawierać:

    • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
    • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
    • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

    Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

    Skargi i odwołania

    Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

    • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej
    • Adres: ul. Partyzantów 39, 07-300 Ostrów Mazowiecka
    • E-mail: sekretariat.sp1ostrow@gmail.com
    • Telefon: 29 745 38 41

    Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Dostępność architektoniczna

    1. Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej

    Do budynku prowadzi 1 wejście główne od strony ul. 3 Maja oraz 2 wejścia z bocznej lewej strony budynku.

    Wejście główne nie ma schodów. Do wejścia bocznego w budynku szkoły prowadzą jednostopniowe schody, do wejścia znajdującego się w łączniku z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.

    Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

    Wejścia  nie są  zabezpieczone bramkami.

    W budynku jest winda dostępna dla osób niepełnosprawnych (w łączniku z MOSiR-em), która umożliwia dostanie się na piętro.

    Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na 1. piętrze.

    W budynku nie ma toalet dla niepełnosprawnych.

    Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

    W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

    Na parterze budynku brak jest rozkładu pomieszczeń budynku w formie wizualnej, informacja taka zapewniona jest w sposób głosowy (stanowisko przy wejściu do szkoły).

    W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

    Szkoła nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych.

    Na chwilę obecną w budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

    Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają możliwość:

    1. przesłania korespondencji pisemnej kierowanej na adres: Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki, ul. Partyzantów 39, 07-300 Ostrów Mazowiecka,
    2. korzystania z poczty elektronicznej - e-mail: sekretariat.sp1ostrow@gmail.com


    Raport o stanie zapewnienia dostępności SP1.pdf